مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه ریزی عملیاتی» ثبت شده است

برنامه ریزی عملیاتی در مدیریت اجرائی دولتی (1)

مقدمه

افراد یک ملٌت به منظور استقرار امنیت ، تامین اجتماعی و رفاه اقتصادی راه را در وحدت و مشارکت با یکدیگر ؛ و بنابر این تشکیل یک دولت می بینند . پس دولت ، بدون اینکه از ملٌت جدا باشد ، چون یک سیستم عصبی و قدرتمند نشآت گرفته ازاندامی که همان ملٌت باشد (1) مامور پاسخگوئی به خواست ها یا باصطلاح تحقق هدف های ملٌتی است که آن را انتخاب کرده است (2) .

هدف دولت که قاعدتا" همان هدف ملٌت و عملا" هدف یک کشور به شمار می رود « تامین عادلانه رفاه اجتماعی » است (3) .

وظیفه دولت ، بنابر آنچه در یکی از مشهورترین تعاریف سیاست هم آمده است « مجموعه اقداماتی هدفدار » (4) است که در این باره انجام می دهد .

مدیریت دولتی به این ترتیب طبیعتا" مدیریت مبتنی بر هدف وبه عبارتی روشن تر در استفاده ی مؤثر از منابع محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب (5) است .

اهداف مطلوب هر ملٌتی همانطور که اشاره شد به دو بخش اساسی تقسیم می شوند :

- استقرار امنیت و تامین اجتماعی

- سازندگی زندگی اقتصادی : رفاه (6)

اهداف اصلی زندگی اقتصادی ، یعنی « تولید » ، « سود » ، و به طور کلٌی « رشد » ، خود نهایتا" در خدمت تامین و رفاه اجتماعی قرار می گیرند و توام با اهداف اصلی زندگی اجتماعی ، یعنی « خدمت » ( و توانمند سازی ) تحت عنوان «توسعه » ، هدف نهائی هردولت و مدیریت دولتی را به منظور « بقاء » (7) و حفظ قدرت خود تشکیل می دهند .

اهداف و وظائف اصولی دولت ، به صورتی عام ، و در تمام جهان ، را می توان در خلال  « اهداف تو سعه » ، که به صورتی علمی مدون گشته اند ، جستجو کرد (8) .

اهداف و وظایف اصولی دولت ، به صورتی خاص و در کشوری معیٌن در قانون اساسی آن کشور مندرج شده است که عمولا" ، در اکثر قریب به اتفاق موارد ، با هدف توسعه مزبور مطابقت می نماید (9) .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۵ ، ۱۲:۵۱
علیرضا آیت اللهی

 غالب پروژه ها در تهیه و اجرای پروژه دارای مراحل یا فرایندی مشابه و تقریبا" واحد هستند که به طور کلٌی به صورت زیر می باشند :

- مطالعات وضع موجود ، شناخت مسائل و نیازها

- تعیین اهداف ( غالبا" کوتاه مدٌت )

- تهیه طرح یا طرح هائی کلٌی

- شناخت امکانات و تنگناهای موجود در راه رسیدن به هدف مورد نظر

- ارزشیابی طرح های ممکن

- تهیه طرح

- برنامه ریزی تفصیلی ( عملیاتی : شامل شناسائی فعالیت های لازم – تهیه جدول زمانبندی آنها – تخمین کلٌ مدٌت لازم برای اجرای پروژه بنا به فنون خاصٌ پروژه به خصوص پرت یا سی . پی . ام )

- تعیین مسؤولیت ها در اجرای پروژه ( سازماندهی و ترسیم چارت سازمانی پروژه ، گزینش و استخدام نیروی انسانی لازم ، لیجاد هماهنگی بین نیرو ها و بخش ها )

- نظارت بر جریان پیشرفت پروژه ؛ و کنترل آن

- نظارت بر هزینه پروژه (15)

- ارزیابیِ نتیجه ( عملکرد ) پروژه در نهایت توسط مدیریت عالی ( استراتژیکی ) بخش خصوصی یا نیمه عمومی یا دولتی سفارش دهنده پروژه و در صورت دولتی بودن یا تعلق به شهرداری و امثال آنها در « ستاد خاصٌ آن برنامه » و در مدیریت دولتی ایران نهایتا" در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (16) . ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۱:۱۴
علیرضا آیت اللهی


پروژه


پروژه ، تعدادی از فعالیت های به هم پیوسته است که بر اساس یک برنامه ( زمانبندی ) اجرا می شود تا در طول مدتی ( غالبا" کوتاه ) با آغاز و انجامی مشخص ، به هدفی معین دست یابد (10) .

مدیر پروژه مسؤول شناخت نیاز ها – تعیین اهداف – انتخاب مناسب ترین طرح – برنامه ریزی تفصیلی – تعیین مسؤطلیت ها – نظارت بر پیشرفت و هزینه پروژه (11) و به ویژه اجرای موفقیت آمیز آن (12) تا رسیدن به هدف تعیین شده است . بنابر این وی به جای این که مدیر یک سازمان پایدار باشد مدیر برنامه ای برای رسیدن به یک هدف معین است ؛ و چون غالب سازمان ها نیز هدف یا اهداف مشخصی دارند که مکررا" در رسیدن به آن ها فعالیت کرده به تناوب به آن دست می یابند در تفاوت گذاری بین اداره سازمان و اداره پروژه می توان گفت که مدیر پروژه مسؤول فعالیت هائی یکباری و نسبتا" مستقل از سایر فعالیت ها برای رسیدن به یک هدف مشخص است که پس از رسیدن به هدف کاملا" خاتمه یافته تکرار نمی شوند ؛ و از این رو عنوان مدیریت پروژه با فنٌ برنامه « ارزشیابی و تجدید نظر در آن » یعنی پرت ( پی . ئی . آر . تی ) که برنامه ای یکباری است(13) عجین شده است .

مدیریت پروژه به معنی مطالعه یا مجموعه علوم و فنون مربوط به مدیریت پروژه ها است (14) . فرایند پروژه را شاید بتوان به صورت فعالیت ها و وظایفی پیوسته به عنوان تعریفی تفصیلی از پروژه و اهداف و وظایف آن تلقی کرد .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۰:۱۱
علیرضا آیت اللهی