مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان برنامه» ثبت شده است

برنامه ریزی عملیاتی در مدیریت اجرائی دولتی (4)


سازمان برنامه


سازمان ، مجموعه ای است نظام مند از افراد ، یا گروهها ، و در واقع مسؤولین امور ، طبقه بندی شده در گرههای کنش و واکنش و به طور کلٌی همکاری منطقی در راه رسیدن به هدفهای موضوعی فرعی و جزئی مشترک ؛ و نهایتا" هدفی اصلی ، کلٌی و دربرگرنده ی هدفهای فرعی و جزئی .

در سازماندهی مدیریت کلان ( استراتژیکی ) یک کشور ، با توجٌه به قانون اساسیِ آن کشور ، طرحی * از اهداف مورد نظر تهیٌه ، تنظیم و به نحوی متکی بر تقسیم کار ، ساختاری و نظام مند تدوین می شود ، حدٌ و حدود فعالیتهای دسترسی به هدفها تعیین می شود ، و شاخه ها و شعبات ، و روشهای کار در هر شاخه و شعبه در این تشکیلات ترسیم می گردد ؛ و معمولا" به صورتی کلٌی در نموداری به عنوان « چارتر تشکیلاتی دولت » منتشر می شود .

این تشکیلات نهایتا" براساس فعالیت های لازم در راه حفظ و توسعه کشور ترسیم شده است و آنگاه لازم است که چند و چون و به خصوص زمان و طول مدٌت هر فعالیت ترسیم شود که به این امر برنامه ریزی گفته می شود . 

پس از ارائه و وجود طرحی کلٌی ، هر شاخه و شعبه و در واقع هر وزارتخانه ، سازمان ، نهاد ، شرکت ... برنامه ی رسیدن به هدف یا هدفهای تحت مسؤولیت خود را تدوین می نماید و از اینجاست که سازمانی لازم است تا  این برنامه ها را تلفیق داده هماهنگ و یکپارچه سازد .

سازمان برنامه

غرض ها و ماموریت ها ، اهداف ( مبتنی بر اطلاعات و تحقیقات عمومی ) ، فرضها یا فرضیه ها ، استراتژی ها و سیاستها و خط مشی های عمومی قبلا" توسط مدیریت عالی کشور از قبیل مجلس ملٌی ، دولت و قوٌه قضائیه تنظیم و به صورت قانون برنامه یا طرح برنامه مدون شده اند که بامجموعه ای از پیشنهاداتی ( که طبیعتا" نمی بایست خلاف قوانین موجود ، به خصوص قانون برنامه باشند ؛ و الٌا اصلاح و تغییر قانون برنامه کشور ضروری می گردد )  در اختیار ستاد برنامه ریزی یا نهایتا" سازمان برنامه کشور قرار می گیرند .

سازمان برنامه در عمل ، و در نقش یک ستاد برنامه ریزی کلٌ کشور ( استراتژیک ) ، به منظور تسهیل و تسریع ، ابتدا طرحی کلٌی از برنامه یک کشور را به صورت رهنمود به وزارتخانه ها ، و سایر سازمانها و مؤسسات مربوطه ارائه می کند و آنگاه در تهیه و تدوین برنامه در هرشاخه و هر وزارتخانه و سازمان اجرائی ، به راهنمائی های لازم و نظارت می پردازد .

از اینجا به بعد برنامه ریزی عملیاتی دولتی که از هر لحاظ ، مگرهدف نهائی ( که لزوما" سود نیست ) ، به پروژه شبیه است ؛ شروع می شود .


* طرح ، و نه یک برنامه ی دقیق و نهائی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۰۹:۵۱
علیرضا آیت اللهی